Ziekte en
verlof aanvragen

Ziekte

Is uw kind ziek? Dan kunt u deze telefonisch ziekmelden via 0117-391470 of de groepsleerkracht een bericht sturen via Parro.

 

Verlof

Is extra vakantieverlof mogelijk?

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Schoolgaande kinderen en jongeren zijn minstens 12 weken vrij in een schooljaar. De school stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. U wordt daarom geacht in deze periode uw gezinsvakantie te plannen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunt u extra verlof voor uw kind aanvragen. Het maximum extra vakantieverlof is 10 schooldagen. De eerste twee weken na de zomervakantie mag nooit extra vakantieverlof gegeven worden.
Als u als ouder aantoonbaar een speciaal beroep heeft, waardoor het onmogelijk is om in één van de reguliere schoolvakanties weg te gaan, kan extra verlof worden verleend, maximaal één keer per schooljaar. Uitspraken van de rechter wijzen uit dat alleen als u een beroep heeft in de horeca, toeristische sector of in de agrarische sector, u recht kan hebben op extra vakantieverlof.
U dient het verlof tijdig van te voren schriftelijk aan te vragen bij de school.

Wanneer kan mijn kind een extra vrije dag krijgen?

In sommige gevallen kan een leerplichtig kind een extra vrije dag krijgen.
Bijvoorbeeld in het geval van:

 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind in Nederland: maximaal 2 dagen, in het buitenland: maximaal 5 dagen.
 • 12½ – of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag.
 • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: één dag.
 • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
 • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur.
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur.
 • Verhuizing van gezin: één dag.
 • Wettelijke verplichtingen (kinderrechter of RBL-consulent/ leerplichtambtenaar)
 • Overmacht. Dit zijn omstandigheden die onverwacht zijn dan wel buiten de wil van de ouders liggen.

Zo mogelijk dient het verlof 6 weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd. De toe- of afwijzing gebeurt schriftelijk. Verlof tot 10 dagen moet worden aangevraagd bij de school. Verlof meer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij het RBL.
Bij plotselinge situaties kan achteraf verantwoording worden afgelegd bij respectievelijk de directeur van de school of de RBL-consulent/leerplichtambtenaar. Bewaar altijd de bewijsstukken.

Wanneer kan mijn kind geen extra vrije dag(en) krijgen?

Kinderen mogen nooit zonder reden van school wegblijven. Voorbeelden van redenen voor schoolverzuim die volgens de Leerplichtwet niet zijn toegestaan zijn onder meer:

 • Familiebezoek in het buitenland
 • Vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding
 • Gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd
 • Eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn
 • Vakantiespreiding
 • Samen reizen

Voor het voldoen aan religieuze verplichtingen of de viering van niet-christelijke feestdagen kan maximaal één dag per verplichting worden toegekend. U dient het geplande verzuim minstens twee dagen van tevoren te melden bij de directeur van de school.

Wie beslist over verlof?

Over verlof korter dan 10 dagen beslist de school. Een verlofaanvraag voor meer dan tien dagen moet worden ingediend op school. De school stuurt de aanvraag dan door naar het RBL dat daarover beslist.
Aanvraagformulieren voor extra verlof zijn op school verkrijgbaar en kunt u downloaden via het inschrijfformulier