De kustschool waar ieder kind een individuele leerreis volgt. 

Algemene uitgangspunten Kustschool

Centraal staat de individuele leerreis van onze kinderen

maar ook:

  • Kwaliteit:we bieden inhoudelijk uitstekend onderwijs. Dat betekent thematisch betekenisvol onderwijs volgens de IPC-methode, coöperatief werken, steeds de zone van de naaste ontwikkeling zoeken, de talenten van kinderen benaderen vanuit het meervoudige-intelligentieconcept en de rol en bijdrage van de leerkracht daarin voorop stellen.
  • Gezamenlijk:met ouders vorm en inhoud geven aan de ontwikkeling van onze kinderen.
  • Ambitie:we leggen de drempel laag en de lat hoog. Onze ambitie is om aan het eind van groep 8 een vaardigheidsgroei bereikt te hebben dat voor alle kinderen hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.

Bij De Kustschool mag ieder kind een individuele leerreis volgen. Een reis die bij het kind past. We bieden inhoudelijk uitstekend onderwijs. Dat betekent thematisch betekenisvol onderwijs volgens de IPC-methode, coöperatief werken, steeds de zone van de naaste ontwikkeling zoeken, de talenten van kinderen benaderen vanuit het meervoudige-intelligentieconcept en de rol en bijdrage van de leerkracht daarin voorop stellen. Ook ouders spelen daarin een belangrijke rol. Ze geven samen met ons vorm en inhoud geven aan de ontwikkeling van hun kind. Qua ambitie leggen we de drempel laag en de lat hoog. Onze ambitie is om aan het eind van groep 8 een vaardigheidsgroei bereikt te hebben dat voor alle kinderen hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.

Van 0 tot 12 jaar bij de Kustschool: doorlopende ontwikkelingslijn

We betrekken kinderen al van jongs af aan bij onze school. Begeleiders en leerkrachten leren de kinderen en hun ouders al vroeg kennen. Wij verzorgen dus niet alleen onderwijs maar ook kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en voorschoolse educatie. Samen kunnen we zo de ontwikkeling van de kinderen op de voet volgen en zorgen voor een ononderbroken ontwikkelingslijn.

 

Leren doe je met en van elkaar

Voor ieder kind geldt dat leren een proces is dat plaatsvindt in wisselwerking met zijn omgeving: met andere kinderen, de leerkracht of pedagogisch medewerker in de kinderopvang, maar ook de fysieke omgeving. Hoe is de schoolomgeving, wat is de leefomgeving van het kind, wat is herkenbaar en hoe kun je dat in de ontwikkeling gebruiken? In onze omgeving zijn dat uiteraard het strand en de zee, het toerisme, de agrarische wereld, visserij enzovoorts. Maar we zoeken ook in de verdere omgeving als een bepaald project daartoe uitnodigt bijvoorbeeld.

 

Thematisch onderwijs volgens de IPC-methode

In de 21e eeuw gaat het niet meer om kennis alleen. De Kustschool kiest daarom voor thematisch onderwijs volgens de IPC- methode. IPC staat voor International Primary Curriculum. De IPC-methode integreert de zaakvakken, techniek, filosofie, gymnastiek, muziek, wereldbeschouwing en creatieve vakken in bepaalde thema’s. Onderwerpen die hierin aan bod komen hebben veel met elkaar te maken en kunnen beter begrepen worden als kinderen in een geïntegreerd verband leren over deze onderwerpen. Bovendien bevordert dit de motivatie om te leren. De thema’s liggen vast, leerkrachten vullen die zelf inhoudelijk verder in, samen met de kinderen. De leerkracht bepaalt de didactiek, rekening houdend met onze niveau-indeling: groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6, groep 7 en 8.

 

Meervoudige Intelligentie

Een belangrijk principe in ons onderwijs is dat van de meervoudige intelligentie (MI). Intelligentie is een maat en een wijze voor informatieverwerking. De theorie van de meervoudige intelligentie van de Amerikaanse onderwijskundige Howard Gardner, gaat ervan uit dat ieder mens over meerdere soorten intelligenties beschikt en dat ieder mens een ‘voorkeurs-intelligentie’ heeft.

Wij doen recht aan de voorkeursintelligentie van kinderen door hun de leerstof te bieden en hen die te laten verwerken op een manier die past bij hun vaardigheden en leerstijl.

 

Samen met ouders

Ouders zijn blij met het concept van De Kustschool en wij zijn er trots op dat we De Kustschool samen met ouders blijvend ontwikkelen. Tenslotte zijn zij het die hun kinderen aan ons toevertrouwen. Daarom maakt een vertegenwoordiging van hen deel uit van onze ontwikkelwerkgroep. Zij zijn betrokken en ondernemend, en dat merk je in de samenwerking. In de werkgroep werken ouders, leerkrachten en een vertegenwoordiging van de kinderopvang nauw samen.