Medezeggeschapsraad (MR)

De MR bestaat op grond van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) en bestaat op onze school uit twee leden van het onderwijsteam en twee ouders die allen gekozen worden door hun eigen geleding.

Het is niet eenvoudig om in het kort aan te geven wat de bevoegdheden zijn van de oudergeleding in de MR omdat het er heel veel zijn. Toch een poging.

In principe kan de MR meepraten over alle onderwerpen die de school aangaan. Daarbij moet u denken aan bijvoorbeeld de inhoud van het onderwijs, de lestijden, het schoolplan en het schoolreglement, het aanstellen en ontslaan van personeel, anti-discriminatiebeleid, het financieel beleid, samenwerkingsverbanden met andere scholen, deelname aan onderwijskundige experimenten, buitenschoolse activiteiten en de hoogte van de ouderbijdrage. Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen een adviserende en een beslissende stem.
Wanneer de MR adviseert en wanneer zij beslissingsbevoegdheid heeft staat nauwkeurig omschreven in het medezeggenschapsreglement van onze school.

 

Verder is het van belang te vermelden dat iedere ouder te kennen kan geven dat hij of zij een bepaald onderwerp op de agenda van de MR geplaatst wil hebben. Daarvoor hoeven ze alleen maar één van de leden van de MR aan te schieten op het schoolplein of even de telefoon te pakken. Daarbij moet uitdrukkelijk gezegd worden dat besprekingen over individuele kinderen of lesgevenden niet tot de taken van de MR behoren. Er zal een exemplaar van het MR-reglement in de school ter inzage gelegd worden. In het reglement staan nauwkeurig de bevoegdheden van de raad omschreven.

Natuurlijk bent u ook nieuwsgierig naar de tijd die het lidmaatschap van de MR u gaat kosten. Dat valt erg mee. De MR vergadert 4 á 5 keer per schooljaar en de vergaderingen duren meestal één tot anderhalf uur. Soms zal er wat voorwerk verricht moeten worden voor de vergaderingen en het is natuurlijk ook wel prettig als u zich een beetje op de hoogte houdt van de ontwikkelingen in het basisonderwijs. Verder laat zich ook hier het voordeel van een kleine school gelden: de lijntjes tussen ouders en school zijn erg kort zodat afspraken snel gemaakt kunnen worden.

De zittingsduur voor de MR is drie jaar en men kan zich herkiesbaar stellen. Tussentijds aftreden is altijd mogelijk.

De MR ondersteunt onze Kustschool-visie en het ontwikkelingsprogramma voor de invoering ervan. Mede in de samenwerking met de MR zit de kracht om de ontwikkelingen van de Kustschool verder uit te werken en vorm te geven.

 

Wilt u meer weten? U kunt altijd contact opnemen met (één van) onderstaande leden:

 

Voorzitter:
Sandor Grahame (ouder)

 

Secretaris:
Helma Verstraeten (ouder)

 

Personeelsgeleding:
Jeltje Bakker (leerkracht groep 1/2)

Nienke Goethals (leerkracht groep 7/8)